** استخر وسونا و جکوزی، حوضچه آب سرد و... ویژه بانوان و آقایان**در استخر بزرگ دانشگاه علم و صنعت با ۴۰% تخفیف ویژه
 
%۴۰
قیمت واقعی
---
تخـفـیــف
%۴۰
سود شمـا
---
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
۱۴۳خرید انجام شده
0+
۱
استخر ویژه بانوان
عدد
۰
۸,۰۰۰ تومان
%۴۰
۴,۸۰۰ تومان
۲
استخر ویژه آقایان
عدد
۰
۱۲,۰۰۰ تومان
%۴۰
۷,۲۰۰ تومان
مبلغ کل پرداختی : 0 تومان


بدون نیاز به تحویل
** برای اطلاعات دقیق لطفا با استخر مربوطه تماس بگیرید**
- ویژه بانوان و آقایان
- استخر بزرگ ، تمیز و بسیار مناسب 
خانم ها روزهای فرد 8 تا 9:30 و 11:30 تا 13 
خانم ها یک شنبه و 5شنبه 15 تا 19 
روزهای 3شنبه 17 تا 19 

آقایان:روزهای شنبه و 2شنبه و جمعه 8 تا 9:30 
آقایان روز شنبه 11:45 تا 16:30 و 19 تا 22:30 
آقایان روزهای دوشنبه 11:45 تا 16:30 و 19 تا 20:30 
آقایان روزهای چهارشنبه 8 تا 16:30 و 19 تا 22:30 مبلغ 
آقای روزهای فرد 8 تا 10:30 
آقایان جمعه ها 11:45 تا 22:30 
- محدودیتی در تعداد خرید وجود ندارد.
 
-  از 24 ساعت پس از خریدتان تا پایان دی ماه فرصت دارید تا از استخر استفاده فرمایید
- حتما به هنگام مراجعه پرینت خرید خود را به همراه داشته باشید.
-  تلفن  : 73225162
- آف کارت خریداری شده قابل استرداد نمی باشد
 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻨﺎدر ﻃﻮل ﻳﺎ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬارد، ﺑﺎورﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺷﻨﺎ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎمﺑﺪن ﻣﻴﺸﻮد و ﻗﺪرت، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف آﻧﺮا ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ورزش، ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﻜﻨﺪ و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺣﺪ
اﻗﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ورزﺷﻬﺎي آﺑﻲ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﺴﻤﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و روﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:  
 •ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺪن  
 •اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ (ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ورزﺷﻜﺎران ﺣﺮﻓﻪ اي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ،
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت آﺑﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﭙﺮدازﻧﺪ)  
 •ﻗﻠﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ   •ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام  
 •ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن   
 •ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻀﻼت ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﺑﻬﺒﻮد از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ  
 •ﻛﻨﺘﺮل وزن  
 •از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺸﻬﺎي روﺣﻲ  
 •اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  
اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺪن در ﻃﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﻧﻤﻴﺸﻮد، ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮان
آﻧﺮا ورزش ﺧﻮﺑﻲ داﻧﺴﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪن در آب ﺳﺒﻚ ﻣﻴﺸﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آب ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده ، اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺘﻲ راه رﻓﺘﻦ در آب از ﭘﻴﺎده روي در
ﺧﺸﻜﻲ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺴﻮزاﻧد

برچسب ها

استخر علم و صنعت با 40% تخفیف
میدان رسالت - خیابان هنگام - انتهای خیابان تکاوران جنوبی - دانشگاه علم و صنعت ( درب تربیت بدنی )

تلفن: 021-73225762


۱۳۹۱/۰۹/۱۷      ۹:۴۰ بعد از ظهر
بازدیدکننده:  شما عزیز استر هایی که میگذارید یا شمال هستند یا شرق یا غرب کمی هم از استخر های مرکز مانند استخر مجتمع رفاه بگذارید ممنونم
اپراتوردابی:

با سلام

سعی خواهیم کرد در آینده بخش استخر های خود را گسترش دهیم. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۷:۵۳ قبل از ظهر
شکوفه:  شما عزیز لطفااز امکانات رفاهی مثل استخر و سالنهای ورزشی برای ما کارمندها که تا5عصر سرکار هستیم هم بزار تاماهم ازاونا استفاده کنیم و البته اگه میشه در شرق تهران ممنونم ازت
اپراتوردابی:

با سلام

حتما نظر شما را به بخش بازاریابی انتقال خواهیم داد. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۸:۴۶ قبل از ظهر
شيرين عبدالله پور:  خواهشمند است استخرهايي كه در شمال تهران از اينگونه تخفيف ها برخوردار مي باشند را معرفي نماييد.باتشكر
اپراتوردابی:

با سلام

حتما این کار را خواهیم کرد. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۱۱:۱۱ قبل از ظهر
حمید:  خسته نباشید ... از تخفیف های خوب شما قدردانی میکنم
اپراتوردابی:

با سلام

ما هم از شما ممنونیم. تا شما دوستان خوب نباشید شما نمی تواند به عمر خود ادامه دهد. امیدواریم بتوانیم همیشه دوستی خود را حفظ کنیم. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۱۲:۲۰ بعد از ظهر
حمید:  یکی از این استخرهای پیشنهادی هرچه زنگ زدیم کسی جواب ندد حتی آدرس استخر هم در پیشنهاد شما نبود (فکر نمیکنی سرکاری بوده باشه)
اپراتوردابی:

با سلام

دوست عزیز و گرامی احتمالا به علت شلوغی پاسخگو نبودند. دوباره تلاش کنید. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۱۲:۵۷ بعد از ظهر
fenol:  خیلی جالبه، استخر دانشگاه خودمونه تا پارسال با ۱۰۰۰ تومن میرفتیم حالا اومدن پولیش کردن هیچی واسه عموم هم تخفیف گذاشتن. واقعا متاسفم برای مسئولین
اپراتوردابی:

با سلام

دوست عزیز اینکه مطمئنا برای شما که در آنجا درس می خوانید باید ارزان تر و حتی رایگان باشد.با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۱:۴۲ بعد از ظهر
شهرام سهرابی :  درمنطقه جنوب شرق استخری وجودداردکه شامل تخفیف باشدلطفادراین منطقه هم فعالیت تبلیغاتی داشته باشید.
اپراتوردابی:

با سلام

تمام سعی خود را خواهیم کرد. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۸:۴۲ بعد از ظهر
shahla:  من یک کوپن استخر خریداری کردم و پولش از حسابم کسر گردیده ولی نه برام sms شده ونه email شده ونه در سابقه خریدم وجود دارد لطفا سریتر برسی کنید
اپراتوردابی:

با سلام

چنانچه پول از حسابتان کم شده باشد دوباره بانک تا 24 ساعت به حسابتان بر می گرداند. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۱۸      ۱۱:۰۳ بعد از ظهر
امیر:  سلام لطفا استخر در اطراف خ سبلان جنوبی و تهران نو معرفی بفرمایید. با تشکر فراوان
اپراتوردابی:

با سلام

حتما این کار را انجام خواهیم داد. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۲۵      ۸:۰۰ بعد از ظهر
سوگل:  سلام می خواستم بگم من 3 تا بلیط خریدم ولی در آخر پیغام خطا دادولی از حسابم کم شده.کی به حسایم بر میگرد؟ و اگر خرید به طور کامل انجلم بشه در صورت تایید به ما کد رهگیری تعلق می گیرد؟ آیا مکانی هست که خرید ما در آنجا ثبت بشه و ما بتونیم کنترل کنیم؟ بازم ممنون
اپراتوردابی:

سلام. در صورتی که برای شما فاکتور خرید ایمیل نشده باشد ، احتمالاً خرید شما ناقص بوده و پول توسط بانک به حساب شما بازگشت داده خواهد شد. اگر خرید شما کامل صورت گرفته باشد ، یک کد خرید به ایمیل شما ارسال می شود و نیز در سابقه خرید شما در پروفایل ثبت خواهد شد.۱۳۹۱/۰۹/۲۷      ۱۰:۳۳ بعد از ظهر
هىا:  اسنخر شما خوب است
اپراتوردابی:

.۱۳۹۱/۰۹/۲۸      ۶:۲۸ بعد از ظهر
فرناز:  چگونه عضو شویم ونام کاربری رمز ورود بگیریم؟با تشکر
اپراتوردابی:

با سلام

در هنگام خرید می توانید برای خود نام کاربری و رمز عبور بسازید. با تشکر از شما۱۳۹۱/۰۹/۲۸      ۷:۰۰ بعد از ظهر
فرناز :  من 3 تا کوپن خریداری کردم ولی ایمیل برام نیامده لطفا رسیدگی کنید
اپراتوردابی:

با سلام

چنانچه ایمیل خود را دریافت نکرده اید با شماره 82427 داخلی 202 تماس بگیرید. با تشکر از شما۱۳۹۱/۱۰/۱۱      ۴:۱۶ بعد از ظهر
soror:  ممنوع از تخفیفاتتون اگر آموزشی شنا هم تخفیفی داشتید ایمیل کنید
اپراتوردابی:

با سلام

در صدد هستیم بتوانی آموزش شنا در مناطق مختلف تهران برایتان آماده کنیم. با تشکر از شما
جهت درج سوال خود ابتدا باید لاگین شوید لطفا بر روی لینک لاگین  کلیک کنید
* سوال :
لذت تجربه یک غذای ایرانی در فضایی آرام و دلنشین به همراه موسیقی
تا %۵۰
۵۱۸ خرید انجام شده
لذت تجربه یک غذای ایرانی در فضایی آرام و دلنشین به همراه موسیقی
تا %۵۰
۵۱۸ خرید انجام شده
لذت تجربه یک غذای ایرانی در فضایی آرام و دلنشین به همراه موسیقی
تا %۵۰
۵۱۸ خرید انجام شده